ISSN: 1307-279X

Yıl: 2016 Cilt: 37-38 Sayfa: 968-973

doi: 10.15659/yeditepemj.17.01.376

EVALUATION OF THE POSSIBLE RELATION BETWEEN HELICOBACTER PYLORI GASTRITIS AND MEAN PLATELET VOLUME AMONG CHILDREN: AN OBSERVATIONAL STUDY

MELTEM UĞRAŞ, AYHAN VURMAZ, ÇİĞDEM TOKYOL, SUAT BİÇER

Introduction: Helicobacter pylori cause chronic inflammation. Mean platelet volume (MPV) is suggested to be a marker of inflammation including chronic inflammation. We aimed to evaluate any relation with Helicobacter pylori gastritis and MPV levels among children with Helicobacter pylori gastritis in this study.

Materials and Methods: This retrospective observational study was conducted at two center: Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine (Afyonkarahisar) and Yeditepe University Faculty of Medicine (Istanbul). The patients were divided into three groups; Group 1 (patients having Helicobacter pylori positive gastritis), group 2 (patients having gastritis but Helicobacter pylori negative), and group 3 (control group). Helicobacter pylori gastritis was diagnosed by histologic examination of endoscopic material, and one of either urea breath test or immunochromatographic stool test is positive. MPV levels of cases in each group were obtained from The Sysmex-XE 2000i automated blood cell analyzer.

Results: The mean MPV values in group 1, group 2 and group 3 were 9.9±0.7, 10.5±0.7, and 9.8±0.9 fL, respectively. According to MPV values, there was statistically significant difference between group 1 and other groups; mean MPV levels of group 1 were smaller than group 2 and group 3; mean MPV levels of group 3 were smaller than group 2 (p<0.05). There was no correlation between MPV and histopathological parameters including inflammation, Helicobacter pylori density and activity.  

Conclusion: We suggest that Helicobacter pylori gastritis causes an inflammatory response, however, does not affects MPV levels among children.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): children, gastritis, Helicobacter pylori, mean platelet volume

HELİCOBACTER PYLORİ GASTRİTİ İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ OLASI BAĞLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

Amaç: Helicobacter pylori kronik inflamasyona neden olur. Ortalama trombosit hacminin (OTH) kronik inflamasyon da dahil olmak üzere, inflamasyonun bir belirteci olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, Helicobacter pylori gastriti olan çocuklarda Helicobacter pylori gastritis ile OTH arasındaki olası ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal ve Method: Bu geriye dönük gözlemsel çalışma iki merkezde gerçekleştirildi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Afyonkarahisar) ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul). Hastalar üç gruba ayrıldı: Grup 1 (Helicobacter pylori gastriti olanlar), grup 2 (gastriti olan ancak Helicobacter pylori saptanmayanlar), grup 3 (control grubu). Helicobacter pylori gastritinin tanısında endoskopide elde edilen materyalin histolojisi yanında, üre nefes testi ya da immunokromatografik dışkı testinden biri kullanıldı. Her gruptaki olguların OTH değerleri Sysmex-XE 2000i hemogram cihazından otomatik olarak elde edildi. 

Bulgular: Grup 1, grup 2 ve grup 3’teki olguların ortalama OTH değerleri sırasıyla 9.9±0.7, 10.5±0.7 ve 9.8±0.9 femtolitre idi. Grup 1 ve diğer gruplar arasında OTH değerleri bakımından anlamlı farklılık var olup, 1. gruptaki olguların OTH değerleri diğer gruplara göre daha düşüktü, 3. gruptaki olguların ortalama OTH değeri de 2. gruptakilerden daha düşüktü (p<0.05). İnflamasyonu gösteren histolojik parametreler, Helicobacter pylori yoğunluğu ve aktivitesi ile OTH arasında ise bağlantı saptanmadı.

Sonuç: Helicobacter pylori gastritinin çocuklarda inflamatuar yanıta neden olmasına karşın OTH değerlerini etkilemediği sonucuna varılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): çocuk, gastrit, Helicobacter pylori, ortalama trombosit hacmi

Tam Metin 597